tiistai 26. elokuuta 2014

NOW- kehitysohjelman tavoitteet ja seuranta 1: 2014

Netissä on paljon hauskoja NOW-logoja.
KAUPUNGINHALLITUS käsittelee elokuun toisessa kokouksessaan kaikkien kehitysohjelmien tavoitteiden toteutumista. Projektipäällikkö Viula Palla on laatinut raportin. Se löytyyy kokonaisuutena netistä osoitteesta http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2014313669-6.HTM.
Tässä lyhennelmä/poimintoja raportista.

Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelman tavoitteet ja seuranta 1: 2014

1. Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelman käynnistyminen ja vuoden 2014 projektien ja toimenpiteiden tilanne

Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelman hyötytavoitteiden projektit parantavat sekä espoolaisille nuorille suunnattuja tukimuotoja että heidän mahdollisuuksiaan toimia aktiivisesti ja itsenäisesti elämän eri osa-alueilla, kuten opinnoissa, työelämässä ja vapaa- ajalla. Projekteila ja toimenpiteillä kehitetään ennalta ehkäiseviä tukimuotoja ja niissä huomioidaan myös ne nuoret, joilla on erityistarpeita.

Ohjelmaan valikoidut projektit ovat pitkäkestoisia ja hyötytavoitteiden toteutumisen todentaminen mahdollistuu vasta ohjelmakauden loppupuolella tai sen jälkeen. Seurantaa tehdään pääasiallisesti kouluterveyskyselyn, nuorten työllisyysmittareiden ja asunnottomuusmittareiden avulla.
Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen ja Omnia vastaavat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta.

Kehitysohjelman ohjausryhmä on kokoontunut kevään 2014 aikana viisi kertaa sekä osallistunut kehitysohjelmien yhteiseen tapaamiseen.

Tilanne nyt:
-  Alle 25- vuotiaita työttömiä oli Espoossa huhtikuussa 1 134 eli 17 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana (Vantaa 12 %, Helsinki 18 %).
- Alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömistä lähes 2/3 osaa on miehiä ja yleisimmät koulutusasteet ovat 53 % keskiaste ja 33 % perusaste.
- Kesäkuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 1 525 (vuonna 2013 kesäkuun lopussa työttömiä oli 1 372).
- Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteyshaun 12.6.2014 tulosten perusteella ilman opiskelupaikkaa jäi 150 nuorta (v. 2013 300 nuorta), joilla on edelleen mahdollisuus saada opiskelupaikka täydennyshaussa. Etsivän nuorisotyön ohjaajat tukevat näitä nuoria opintojen suunnittelussa.

2. Nuorten elinvoimaisuuskehitysohjelman hyötytavoitteiden ja projektien edistyminen

Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat - hyötytavoite

Ohjelmaan valittiin projekti: TAJUA MUT!, jolla pyritään tunnistamaan tukea tarvitsevat lapset ja nuoret varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on tehostaa julkisen palvelujärjestelmän toimijoiden yhteistyötä ns. liputusmenetelmällä ja tuottaa matalan kynnyksen palveluita lasten ja nuorten lähiym- päristössä. Kohderyhmä on aloitusvaiheessa 9 – 28 -vuotiaat, mutta palvelua on tarkoitus laajentaa myöhemmin nuorempiin ikäryhmiin.

Projekti käynnistyi varsinaisesti 15.3.2014, jolloin projektihenkilöstö aloitti tehtävissään. Projekti on ensimmäisessä pilotointivaiheessa. Sille on luotu oma visuaalinen ilme, jolla pyritään tekemään toimintamalli tunnetuksi sekä nuorille, nuorten vanhemmille että nuorten kanssa toimiville tahoille.

Tajua mut ! – tietojärjestelmää ja toimintamallia koskevat koulutukset käynnistyivät toukokuussa. Koulutettavia tahoja ovat koulujen, oppilashuollon, terveydenhuollon, las- tensuojelun, terapiapalveluiden, liikunta- ja nuorisopalveluiden ja svenska rumin henkilöstö sekä Omnian ja poliisin henkilökuntaa. Em. tahot ovat keskeisessä asemassa toimintamallin käyttöön otossa ja myös lasten ja nuorten tuen antajina.

Projektin johtoryhmä koostuu rahoittajatahoista ja keskeisistä toimijoista, joita ovat Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra, opetus- ja kulttuuriministeriö, Omnia koulutuskuntayhtymä sekä edustajat Espoon kaupungin sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen toimi- aloilta. Sidosryhmiä toiminnan kehittämisessä ovat mm. Centrum voor Publieke Innova- tien (CPI) ja Multisignaali Hollannista, Mikkelin kaupungin liputtajaorganisaatio ja Kuntien Tiera Oy. Lisäksi yhteistyötahoina ovat Nuorisotutkimusverkosto ja Fountain Park, joiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan arvioinnit viranomaisyhteistyöstä sekä kartoitetaan lasten ja nuorten kokemukset toimintamallista.

Turvataan kaikille nuorille mielekäs vapaa-ajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdistaan huolimatta -hyötytavoite

Projektit ja toimenpiteet aktivoituvat pääosin vuoden 2015 aikana. Suunnitteilla ollut Nuorten Areena – projekti, jonka tavoitteena oli saada Espooseen monipuolinen nuorten toimintakeskus, ei toteudu alkuperäisessä sijoituspaikassa, koska se todettiin tarkoitukseen soveltumattomaksi. Projektin suunnittelun voi kuitenkin hyödyntää jatkossa, mikäli toteuttaminen mahdollistuu.

Vuoden 2014 aikana kartoitetaan kaupungin ja kaupungin tukemien harrastusmahdollisuuksien tarjonta ja osallistuja määrä. Lisäksi hyödynnetään kouluterveystutkimuksen alueellisia tuloksia suhteessa siihen, miten va- paa-ajan toimintoihin osallistuminen mahdollistuu Espoon eri alueilla.

Stadium Sports Camp – liikunta ja elämysleirit on tarkoitettu 11 – 14- vuotiaille tytöille ja pojille. SSC – leirit tuovat Espooseen laadukasta liikuntatoimintaa kaikille lapsille ja samalla leirit työllistävät nuoria liikunnan pariin. Leirien järjestämisestä on allekirjoitettu sopimus Stadium Sports Camp AB:n ja Espoon kaupungin välillä helmikuussa 2014 (sopimusvuodet 2015 – 17 + optiomahdollisuus 2018 -2019).

Leirit toteutetaan Leppävaaran urheilupuistossa ja kesällä 2015 osallistujatavoite on 400 -500 nuorta. Sidos- ja yhteistyötahoja ovat espoolaiset liikuntaseurat, jotka tuovat lajivalikoiman leirille.

Nuorten asunnottomuus vähenee -hyötytavoite

Nuoret arjen keskiössä – projektin tavoitteena on suunnitella ja kehittää yhteistyössä nuorten kanssa vireä asumisyhteisö ja asuinympäristö, johon eritaustaiset nuoret vaikut- tavat mielipiteillään, kulttuurillaan ja ajatuksillaan. Samalla opitaan uudenlainen osallistava suunnittelumenetelmä, jota voidaan hyödyntää kaupungin muissakin projekteissa. Kolmantena suurena tavoitteena on, että nuorten kanssa yhteistyössä kehitetyt mallit toteutuvat nuorisoasuntokohteessa. Projektin toteuttavat Espoon kaupunki ja Nuori- soasuntoliitto sekä toteuttamisvaiheessa Alkuasunnot Oy.

Nuorten työpajatyöskentely käynnistyy syyskuussa ja nuorten rekrytointi on aloitettu jo toukokuussa. Työpajojen ohjaajien valmennus on käynnistetty. Työpajojen ja projektin onnistumista arvioidaan itsearvioinnilla työpajoissa sekä seurantatapaamisella, jossa katsotaan tuloksia ja toteutumista tulevassa nuorisoasuntokohteessa.

Hyötytavoitteen toisena toimenpiteenä on edistää adhd- ja asperger – nuorten tuettua asumista Espoossa. Oma Väylä – hankkeessa keskeisinä toimijoina ovat Kela ja Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, joka avustaa nuorten kuntoutujien rekrytoin- nissa ja kuntoutujien virkistys- ja yhteistapahtumien järjestämisessä. Kela hankkii Espooseen palvelutuottajan kesän 2014 aikana ja hanke käynnistyy tämän jälkeen.

Tähän hyötytavoitteeseen  liittyy  nuorten ajatushautomon järjestäminen valtakunnallisena asunnottomuuspäivänä 17.10. Tälle toimenpiteelle lisänäkyvyyttä tuo valtakunnallisen asunnottomuusseminaarin saaminen Espooseen, jonka osana ajatushautomo toteutetaan. Seminaari pidetään Dipolissa. Nuorten ajatushautomon ideana on suunnitella tulevaa Paavo III – hanketta yhdessä asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden nuorten kanssa. Paavo III toimenpideohjelma on vuosille 2016 – 2020.

Yhteistyötahoina ovat Espoon eri toimialat, Ympäristöministeriö, Ara ja Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke). Hanke on positiivisesti onnistunut, jos nuorten ehdotuksia saadaan toimenpideohjelmaan.

Nuorten työttömyys vähenee -hyötytavoite

Hyötytavoitteen toteuttamiseksi suunniteltiin Nuorisotakuun palvelujärjestelmän kartoitusprojekti, joka on osa kehitysohjelmaa ja samalla myös osa toimenpiteenä Espoon kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston solmimaa yhteistyösopimusta, jolla pyritään kohentamaan työllisyystilannetta Espoossa.

Kartoitushanke on Euroopan Sosiaalirahaston tukema hanke, josta vastaavat Espoon kaupunki ja koulutuskuntayhtymä Omnia. Toteutusaika on 6.3. – 30.9.2014 ja hankkeen toteuttaa Omnia. Kartoituksessa selvitetään nuorten palvelut ja palvelutarpeet, joihin vastaamalla nuorten tilannetta koulutus- ja työmarkkinoilla voitaisiin parantaa. Selvityksen kohteena on 17 – 29- vuotiaiden työllistymistä ja opiskelua tukevat ja val- mentavat palvelut sekä niiden riittävyys.

Kartoituksessa tarkastellaan palveluiden tarjontaa mm. seuraavista  näkökulmista; 1) tiedotus, neuvonta ja ohjaus, 2) kuntouttava ja valmentava palvelu, 3) koulutukseen ja opiskeluun valmentava palvelu ja 4.) Työllistymistä tukevat palvelut. Kartoitus tehdään kyselyin ja haastatteluin sekä nuorille että palveluiden tarjoajille.

Kartoituksen tulosten perusteella laaditaan kehittämisehdotukset ja -suunnitelma, jossa mm. mallintuvat nuorten yksilölliset palvelupolut, siirtymät palvelusta toiseen sekä tehdään mahdolliset esitykset palveluvajeitten korjaamiseksi. Ohjausryhmä koostuu nuorisotakuun toteuttamisen kannalta keskeisistä toimijoista. Projektin loppuseminaari järjestetään syyskuussa 2014.

3 Ohjelman määrärahan käyttö 31.7.2014

Nuorten elinvoimaisuus ohjelmalle on varattu 100,000 euron määräraha, josta on käytet- ty 12.8 %. Ohjelman projekteilla ja toimenpiteillä on omat talousarvionsa ja määrärahat.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti