keskiviikko 22. lokakuuta 2014

NOW-raportti 1:2014

ESPOON valtuusto merkitsi kokouksessaan 20.10. poikkihallinnollisten kehitysohjelmien raportit tiedoksi. NOW:n raportin oli laatinut projektipäällikkö Viula Pakka. Yllä oleva clipsin näytti  valtuuston kokouksessa pj. Martti Hellström. Puheenvuoro löytyy taltioinnista  http://qsb.webcast.fi/e/espoo/espoo_2014_1020_valtuustonkokous_osa2/#/webcast
kello 40.14- 43.39.

Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelman tavoitteet ja seuranta 1: 2014

Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelman käynnistyminen ja vuoden 2014 projektien ja toimenpiteiden tilanne
Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelman hyötytavoitteiden projektit parantavat sekä es- poolaisille nuorille suunnattuja tukimuotoja että heidän mahdollisuuksiaan toimia aktiivi- sesti ja itsenäisesti elämän eri osa-alueilla, kuten opinnoissa, työelämässä ja vapaa- ajalla. Kehitysohjelman projektit ja toimenpiteet kehittävät ennalta ehkäiseviä tukimuo- toja ja niissä kaikissa huomioidaan myös ne nuoret, joilla on erityistarpeita.

Nuorten elinvoimaisuuskehitysohjelmaan valikoidut projektit ovat pitkäkestoisia ja hyöty- tavoitteiden toteutumisen todentaminen mahdollistuu vasta ohjelmakauden loppupuolel- la tai sen jälkeen. Kehitysohjelman hyväksytyn suunnitelman mukaan seurantaa teh- dään pääasiallisesti kouluterveyskyselyn, nuorten työllisyysmittareiden ja asunnotto- muusmittareiden avulla.
Mittarit, joiden kehityksestä saadaan tähän seurantaan tietoa, ovat nuorten työllisyysti- lanne ja alustavaa tietoa nuorten sijoittumisesta koulutukseen peruskoulun jälkeen. Mo- lemmat ovat myös nuorisotakuun toteutumisen mittaristoa. Alle 25- vuotiaita työttömiä oli Espoossa huhtikuussa 1 134 eli 17 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajan- kohtana (Vantaa 12 %, Helsinki 18 %). Alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömistä lähes 2/3 osaa on miehiä ja yleisimmät koulutusasteet ovat 53 % keskiaste ja 33 % perusaste. Kesäkuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 1 525 (vuonna 2013 kesä- kuun lopussa työttömiä oli 1 372). Kesäkuun työllisyyslukuun vaikuttaa kausityöllistymi- nen sekä vastavalmistuneiden tulo työmarkkinoille.

Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen ja Omnia vastaavat yhteistyössä alueen koulutusta- kuun toteutumisesta. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteyshaun 12.6.2014 tulosten perusteella ilman opiskelupaikkaa jäi 150 nuorta (v. 2013 300 nuor- ta), joilla on edelleen mahdollisuus saada opiskelupaikka täydennyshaussa. Etsivän nuorisotyön ohjaajat tukevat näitä nuoria opintojen suunnittelussa.

Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelman yhteistyön sekä sidosryhmien laaja-alaisuutta kuvaa hyötytavoitteisiin liittyvät projektit ja niissä mukana olevat tahot, josta on jäljem- pänä tilannekatsaukset. Lisäksi kehitysohjelman ohjausryhmä hyödyntää asiantuntijoita sekä seuranta- ja tutkimustietoa projektien ja toimenpiteiden suunnittelussa ja valikoin- nissa. Kehitysohjelman ohjausryhmä on kokoontunut kevään 2014 aikana viisi kertaa sekä osallistunut kehitysohjelmien yhteiseen tapaamiseen.


Nuorten elinvoimaisuuskehitysohjelman hyötytavoitteiden ja projektien edistyminen
Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat - hyötytavoite
Hyötytavoitteeseen valikoitui toteutettavaksi projekti, jolla pyritään tunnistamaan tukea tarvitsevat lapset ja nuoret varhaisessa vaiheessa. Projektin nimi on TAJUA MUT ! Projektin tavoitteena on tehostaa julkisen palvelujärjestelmän toimijoiden yhteistyötä ns. liputus- menetelmällä ja tuottaa matalan kynnyksen palveluita lasten ja nuorten lähiym- päristössä. Kohderyhmä on aloitusvaiheessa 9 – 28 -vuotiaat, mutta palvelua on tarkoi- tus laajentaa myöhemmin nuorempiin ikäryhmiin.
Projekti käynnistyi varsinaisesti 15.3.2014, jolloin projektihenkilöstö aloitti tehtävissään. Tällä hetkellä projekti on ensimmäisessä pilotointivaiheessa. Projektille on luotu oma vi- suaalinen ilme, jolla pyritään tekemään toimintamalli tunnetuksi sekä nuorille, nuorten vanhemmille että nuorten kanssa toimiville tahoille.

Tajua mut ! – tietojärjestelmää ja toimintamallia koskevat koulutukset käynnistyivät tou- kokuussa. Koulutettavia tahoja ovat koulujen, oppilashuollon, terveydenhuollon, las- tensuojelun, terapiapalveluiden, liikunta- ja nuorisopalveluiden ja svenska rumin henki- löstö sekä Omnian ja poliisin henkilökuntaa. Omnian etsivän nuorisotyön kanssa teh- dään tiivistä yhteistyötä toimintamallin prosessien kehittämisessä. Edellä mainitut tahot ovat keskeisessä asemassa toimintamallin käyttöön otossa ja myös lasten ja nuorten tuen antajina.

Projektin johtoryhmä koostuu rahoittajatahoista ja keskeisistä toimijoista, joita ovat Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra, opetus- ja kulttuuriministeriö, Omnia koulutuskun- tayhtymä sekä edustajat Espoon kaupungin sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen toimi- aloilta. Sidosryhmiä toiminnan kehittämisessä ovat mm. Centrum voor Publieke Innova- tien (CPI) ja Multisignaali Hollannista, Mikkelin kaupungin liputtajaorganisaatio ja Kunti- en Tiera Oy. Lisäksi yhteistyötahoina ovat Nuorisotutkimusverkosto ja Fountain Park, joiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan arvioinnit viranomaisyhteistyöstä sekä kartoi- tetaan lasten ja nuorten kokemukset toimintamallista.

Turvataan kaikille nuorille mielekäs vapaa-ajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdistaan huolimatta -hyötytavoite
Hyötytavoitteelle suunnitellut projektit ja toimenpiteet aktivoituvat pääosin vuoden 2015 aikana.
Suunnitteilla ollut Nuorten Areena – projekti, jonka tavoitteena oli saada Espooseen monipuolinen nuorten toimintakeskus, ei toteudu alkuperäisen sijoituspaikan suhteen, mikä arvioinnin jälkeen todettiin soveltumattomaksi ao. käyttöön. Projektin suunnittelun voi kuitenkin hyödyntää jatkossa, mikäli toteuttaminen mahdollistuu.

Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelman yhtenä hyötytavoitteena on lasten ja nuorten vapaa-ajantoimintojen mahdollistaminen. Vuoden 2014 aikana kartoitetaan kaupungin ja kaupungin tukemien harrastusmahdollisuuksien tarjonta ja osallistuja määrä. Lisäksi hyödynnetään kouluterveystutkimuksen alueellisia tuloksia suhteessa siihen, miten va- paa-ajan toimintoihin osallistuminen mahdollistuu Espoon eri alueilla.

Stadium Sports Camp – liikunta ja elämysleirit on tarkoitettu 11 – 14- vuotiaille tytöille ja pojille. SSC – leirit tuovat Espooseen laadukasta liikuntatoimintaa kaikille lapsille ja sa- malla leirit työllistävät nuoria liikunnan pariin. Leirien järjestämisestä on allekirjoitettu sopimus Stadium Sports Camp AB:n ja Espoon kaupungin välillä helmikuussa 2014 (sopimusvuodet 2015 – 17 + optiomahdollisuus 2018 -2019). Leirit toteutetaan Leppä- vaaran urheilupuistossa ja kesällä 2015 osallistujatavoite on 400 -500 nuorta. Sidos- ja yhteistyötahoja ovat espoolaiset liikuntaseurat, jotka tuovat lajivalikoiman leirille.

Nuorten asunnottomuus vähenee -hyötytavoite
Nuoret arjen keskiössä – projektin tavoitteena on suunnitella ja kehittää yhteistyössä nuorten kanssa vireä asumisyhteisö ja asuinympäristö, johon eritaustaiset nuoret vaikut- tavat mielipiteillään, kulttuurillaan ja ajatuksillaan. Samalla opitaan uudenlainen osallis- tava suunnittelumenetelmä, jota voidaan hyödyntää kaupungin muissakin projekteissa ja kolmantena suurena tavoitteena on, että nuorten kanssa yhteistyössä kehitetyt mallit to- teutuvat nuorisoasuntokohteessa. Projektin toteuttavat Espoon kaupunki ja Nuori- soasuntoliitto sekä toteuttamisvaiheessa Alkuasunnot Oy.

Nuorten työpajatyöskentely käynnistyy syyskuussa ja nuorten rekrytointi on aloitettu jo toukokuussa. Työpajojen ohjaajien valmennus on käynnistetty. Työpajojen ja projektin onnistumista arvioidaan itsearvioinnilla työpajoissa sekä seurantatapaamisella, jossa katsotaan tuloksia ja toteutumista tulevassa nuorisoasuntokohteessa.

Hyötytavoitteen toisena toimenpiteenä on edistää adhd- ja asperger – nuorten tuettua asumista Espoossa. Oma Väylä – hankkeessa keskeisinä toimijoina ovat Kela ja Es- poon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, joka avustaa nuorten kuntoutujien rekrytoin- nissa ja kuntoutujien virkistys- ja yhteistapahtumien järjestämisessä. Kela hankkii Es- pooseen palvelutuottajan kesän 2014 aikana ja hanke käynnistyy tämän jälkeen.

Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelman kolmantena toimenpiteenä tähän hyötytavoitteeseen oli nuorten ajatushautomon järjestäminen valtakunnallisena asunnottomuuspäi- vänä 17.10. Tälle toimenpiteelle lisänäkyvyyttä tuo valtakunnallisen asunnottomuusse- minaarin saaminen Espooseen, jonka osana ajatushautomo toteutetaan. Seminaari pi- detään Dipolissa. Nuorten ajatushautomon ideana on suunnitella tulevaa Paavo III – hanketta yhdessä asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden nuorten kanssa. Paa- vo III toimenpideohjelma on vuosille 2016 – 2020.

Yhteistyötahoina ovat Espoon eri toimialat, Ympäristöministeriö, Ara ja Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke). Hanke on positiivisesti onnistunut, jos nuorten ehdotuksia saadaan toimenpideohjelmaan.

Nuorten työttömyys vähenee -hyötytavoite
Hyötytavoitteen toteuttamiseksi suunniteltiin Nuorisotakuun palvelujärjestelmän kartoi- tusprojekti, joka on osa Nuorten elinvoimaisuus kehitysohjelmaa ja samalla myös osa toimenpiteenä Espoon kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston solmimaa yh- teistyösopimusta, jolla pyritään kohentamaan työllisyystilannetta Espoossa.

Kartoitushanke on Euroopan Sosiaalirahaston tukema hanke, josta vastaavat Espoon kaupunki ja koulutuskuntayhtymä Omnia. Toteutusaika on 6.3. – 30.9.2014 ja hankkeen toteuttaa Omnia. Kartoituksessa selvitetään nuorten palvelut ja palvelutarpeet, joihin vastaamalla nuorten tilannetta koulutus- ja työmarkkinoilla voitaisiin parantaa. Selvityksen kohteena on 17 – 29- vuotiaiden työllistymistä ja opiskelua tukevat ja val- mentavat palvelut sekä niiden riittävyys.

Kartoituksessa tarkastellaan palveluiden tarjontaa mm. seuraavilta näkökulmilta; 1) tiedotus, neuvonta ja ohjaus, 2) kuntouttava ja valmentava palvelu, 3) koulutukseen ja opiskeluun valmentava palvelu ja 4.) Työllistymistä tukevat palvelut. Kartoitus tehdään kyselyin ja haastatteluin sekä nuorille että palveluiden tarjoajille.

Kartoituksen tulosten perusteella laaditaan kehittämisehdotukset ja -suunnitelma, jossa mm. mallintuvat nuorten yksilölliset palvelupolut, siirtymät palvelusta toiseen sekä teh- dään mahdolliset esitykset palveluvajeitten korjaamiseksi. Ohjausryhmä koostuu nuori- sotakuun toteuttamisen kannalta keskeisistä toimijoista. Projektin loppuseminaari järjestetään syyskuussa 2014.
3 Ohjelman määrärahan käyttö 31.7.2014

Nuorten elinvoimaisuus ohjelmalle on varattu 100,000 euron määräraha, josta on käytetty 12.8 %. Ohjelman projekteilla ja toimenpiteillä on omat talousarvionsa ja määrärahat.