torstai 25. huhtikuuta 2013

NOW etsi konkreetteja tavoitteita!

SEIS nuorten syrjäytymiselle- sloganiin voisi tiivistää ohjelmaryhmämme työkokouksen hengen.

Nuorten voimaantumisen ohjelmaryhmä kokoontui tänään torstaina valtuustotalon kellarissa (huom! symboliikka) laatimaan valtuustolle esitettävää toimintasuunnitelmaa. Meitä oli paikalla ilahduttavan monta: Anitra, Heli, Henrik, Merja,  Mikael, Päivi  ja Sampo.

Merja oli tehnyt kerrassaan upeaa valmistelutyötä ja pääsimme ideoimaan yhdessä ilman kritiikkiä.  Kaikki kommentit ovat tervetulleita. Seuraava perustuu omiin muistiinpanoihini.

Ohjelmaryhmän nimi

Tänään meitä miellytti tarkentaa nimeämme senioriryhmän mallin mukaiseksi: elinvoimainen nuoriso. Maistellaan.

Kohderyhmä

Nuoruutta on vaikea rajata juuri tiettyyn ikäraamiin. Niinpä hahmottelimme toimintaamme niin, että toimimme hieman eri kokoonpanoissa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyväksi.
- perusvastuualueemme perustuu nuorisotakuuseen. Siinä ikäraja on 17-29.
- lisäksi toimimme muilla toimioilla täydennettynä myös laasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden suunnittelussa- joko yhteistyössä tai osana vastuuorganisaatiota. Tällöin kohderyhmänä ovat 13-29 vuotiaat.
- uloimmalla kehällä teemme ainakin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi, jolloin alaikäraja venyy ihan pieniinkin lapsiin.

Perustavoitteemme

Lähdimme asettamaan toiminnallemme tavoitteita Merjan asiantuntijoilta kokoaman ideariihen jäsennyksen pohjalta. Jäsensimme toimintaamme seuraaviin tavoitealueisiin:

(1) Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi aikuisiksi
* Keskeistä on estää koulunkäynnistä poisputoaminen.
* Nuorten on opittava kantamaan vastuuta koulunkäynnistä kunnolla
* Koulujen ilmapiiriä ja toimintakulttuuria on muutettava siihen suuntaan, että jokainen oppilas kokee kuuluvansa joukkoon ja voi osallistua koulunkäyntiinsä liittyviin asioihin
* ArtEs jo olemassa
* Kiusaamiseen ja yksinäisyyteen on puututtava.
* Oppiltaa mukaan opetussuunnitelmien ja järjestysääntöjen tekoon.

Onnistumisen mittareina voidaan käyttää mm. kouluterveyskyselyjen tuloksia ja oppilaiden poissaolotilastoja.

(2) Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimintaan.
* Harrastustakuu. Matalan kynnyksen harrastuksia kouluissa, seuroissa jne.
* Köyhien lapsiperheiden tuen saannin yksinkertaistaminen; Espoossa on 5900 köyhän perheen lasta.
* Harrastusharava
* Alueittain kootaan harrastusmahdollisuuspankki

(3) Nuoret työllistyvät ja nuorten työllisyysaste paranee
* Opetussuunnitelmaan lisää työelämätaitoja ja yrittäjyyskasvatusta
* Kesäsetelien käyttöasteen nostaminen
* Maahanmuuttajien kielikoulutuksen tehistaminen ja kielitaitovaatimusten kohtuullistaminen työpajoissa. Osaamisen tunnustamisen tehostaminen.
* Dialogin vahvistaminen työelämän kanssa (vrt. kemian teollisuudessa pula työntekijöistä).

(4) Nuorilla on mahdollisuus asua ja elää itsenäisesti
* Espoossa on nyt  125 asunnotonta alle 25-vuotiasta
* Yksi syy asunnottomuuteen ovat maksuhäiriöt

(5) Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohdista riippumatta mahdollisuus saada itselleen korkeatasoinen koulutus
* On puututtava sosioekonomisen taustan vaikutukseen koulutukseen osallistumiseen
* Peruskoulun opot ottamaan vastuu jokaisesta peruskoululaisesta, kunnes on saanut toisen asteen opiskelupaikan
* Toisen asteen opot ottamaan vastuu keskeyttäjisrtä
* Siirtymistä lukiosta Omniaan on joustavoitettava.
* Peruskoulun todistusten keskiarvojen on noustava.

(6) Ennalta ehkäisevillä toimintatavoilla ylläpidetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä
* Puutteelliset palvelut on saatava kuntoon
* Erityinen kiire on sijoitetuilla 13-17-vuotiaille nuorilla
* Voimakasta panostusta koulun OHR-resursseihin

(7) Lasten, nuorten ja perheiden asioita hoidetaan osaavasti ja  hyvässä yhteistyössä
* Yhteensovittava johtaminen ja sen tarvitsemat rakenteet.

perjantai 12. huhtikuuta 2013

Nuorisotakuutreffit 11.4.2013

NUORTEN hyvinvoinnin kehittämiseen keskittyvä ohjelmaryhmä järjesti 11.4. seminaarin otsikolla "Nuoriso-takuutreffit". Tässä Martti Hellströmin muistiinpanot.

KUTSU oli kuulunut näin:

"Hyvä yhteistyökumppani,
Espoon kaupungin Nuorten elinvoimaisuus -ohjelma-johtamisryhmä kutsuu teidät Nuorisotakuutreffeille 11.4.2013 klo 15:30-18:30 Omniaan (Kirkkokatu 16). Tilaisuudessa kuullaan Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen Jaana Walldénin esitys Nuorisotakuusta, sekä yritysmaaliman ja kolmannen sektorinpuheenvuoro. Lisäksi tilaisuudessa käydään perusopetuksen ja toisen asteen välinen dialogi nuorten siirtymästä koulutusasteelta toiselle, sekä esitellään käynnistymässä olevaa Nuorten elinvoimaisuus -ohjelmatyötä. Lopuksi tavoitteena on herätellä ajatuksia siitä, miten  me yhdessä voimme vastata nuorten koulutuksen ja työelämän haasteisiin nuorisotakuun hengessä. Ilmoittautumiset kustussa olevan sähköisen linkin kautta 4.4. mennessä. "

Erkki Pärssinen
Paikalle tuli täysi salillinen nuorten asioista kiinnostuneita virkamiehiä, polittikkoja ja muita aktiiveja. Upeaa. Tilaisuuden tarkoitus oli koota yhteen espoolainen osaaminen ja tahtominen,  saada yhteinen kuva lähtökohtatilanteesta ja käynnistää konkreettien kehittämisideoiden prosessointi.

OHJELMA oli seuraavanlainen:

Torstaina 11.4.2013 klo 15:30 – 18:30
15:30 Kahvi
16:00 Tilaisuuden avaus, Merja Nordling, erityissuunnittelija, Nuorten elinvoimaisuus ohjelman ohjelmapäällikkö
16:05 Työtä tekevälle – yritysmaailman tarjoamia mahdollisuuksia nuorille
Erkki Pärssinen, toimitusjohtaja, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ja Espoon Yrittäjät
16:20 Nuorisotakuu nuorten elinvoimaisuuden vahvistajana
Jaana Walldén
Jaana Walldén, neuvotteleva virkamies, Opetus- ja kulttuuriministeriö
17:10 Saattaen vaihdettava - Miten siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle varmistetaan hyvällä yhteistyöllä?
Kaisu Toivanen, johtaja, Espoon kaupungin suomenkielinen opetus ja
Tapio Siukonen, johtaja, Koulutuskuntayhtymä Omnia 17:40 Kolmannen sektorin rooli Nuorisotakuun toteutuksessa
Aaro Häkkinen, edunvalvontakoordinaattori, Allianssi ry
17:55 NOW - Nuorten elinvoimaisuus–ohjelma Espoossa 2013-2016
Martti Hellström, ohjelman puheenjohtaja ja
Sampo Suihko, ohjelman omistaja
18:15 Puheista toteutukseen – Miten espoolaisnuorten koulutuksen ja työelämän haasteisiin voidaan vastata yhteisellä työllä?

"Työtä tekevälle"
Toimitusjohtaja Erkki Pärssisen alustuksen keskeinen viesti oli, että yritykset kantavat vastuuta nuorista. Espoon 3000 yrittäjää palkkaa kesäksi 1000 nuorta. Mutta tosiasia on, että  juuri nyt yritykset eivät pysty työllistämään kaikkia nuoria. Syitä on monia. Yksi myös se, että nuorilta puuttuu työelämässä tarvittavia taitoja. Kaikki työ ei tunnu myöskään kelpaavan.

Kaisu Toivanen
"Nuorisotakuu nuorten elinvoimaisuuden vahvistajana"

Nneuvotteleva virkamies Jaana Walldén oli koonnut ajantasaista tietoa nuorisotakuu-teemasta. Nuorten tilanne ei todellakaan näytä hyvältä. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jää liian paljon nuoria. Suomessa on mm. 110 000 20-29-vuotiasta nuorta pelkän perusasteenvarassa. Työttömistä nuorista  40 000 on  pelkällä peruskoulupohjalla.  Työelämästä syrjäytyvät maksavat 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Tuoreiden tietojen mukaan erityisen huono tilanne on  Espoossa: nuorten työttömien määrä on huimassa kasvussa. Espoossa on  966 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa (Vantaalla 1023, Helsingissä 2758). Vuodessa  kasvua on jopa 63 %! Asunnottomia nuoria on 125.  Toimeentulotukea sai vuonna 2012  2950  alle 25-vuotiasta.
Tässä ryhmässä on yliedistus maahanmuuttajataustaisilla nuorilla.

"Saattaen vaihdettava - Miten siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle varmistetaan hyvällä yhteistyöllä?"
Opetustoimenjohtaja Kaisu Toivasella oli kuitenkin myös hyviä uutisia. Peräti 99,7 % espoolaisnuorista
Tapio Siukonen
saa peruskoulun päättötodistuksen. Espoolla on tarjota useita erilaisia vaihtoehtoja oppilaille, joiden koulunkäynti ei suju tavallisen kaavan mukaan. Meillä lukio on edelleen hyvin vetovoimainen, mutta sen rinnalle on noussut taistelemaan nuorten suosiosta ammatillinen koulutus. Espoossa ikäluokasta menee lukioon 60-60,5 %; Meillä on 
niukasti ammatillisen koulutuksen paikkoja. 43 nuorta  jäi viime syksynä ilman paikkaa, mutta täällä  tiedetään,  keitä he ovat.

OMNIAN johtaja Tapio Siukonen saattoi ylpeänä esitellä laitoksensa monipuolista koulutustarjontaa, jossa on myös malleja niille, jotka valitsevat väärin. Tällainen on mm. avoin ammattiopisto.

Edunvalvontakoordinaattori Aaro Häkkinen Allianssi ry:sta muistutti järjestöjen merkittävistä mahdollisuuksista mm. työllistää nuoria. Järjestöissä on osaamista, ja heillä on kontaktipintaa nuoriin.

Aaro Häkkinen
"NOW - Nuorten elinvoimaisuus–ohjelma Espoossa 2013-2016"
Valtavan tietopaketin jälkeen ohjelmaryhmän puheenjohtaja Martti Hellström ja omistaja, sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko esittelivät dialogissa ohjausryhmätoiminnan perusfilosofiaa. Ohjausryhmän 10:sta jäsenestä paikalla oli 9. Kukin kertoi hieman itsestään. Lisäksi kuulimme ryhmän  tiedottajan Heli Holmin tiedotukseen liittyviä uutisia.

Osallistujille luvattiin lähettää sähköpostilla linkit kaikkiin esitelyihin materiaaleihin. Kotitehtäväksi heitä pyydettiin lähettämään ideoita ja vinkkejä, joilla erilailla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria voitaisiin auttaa. Nämä vinkit luvattiin koota ja jakaa sitten kaikille.

Martti Hellström
OHJELMAPÄÄLLIKKÖ Merja Nordling pyysi myös vinkkaamaan kaikista sellaisista toimijoista, joita me emme olleet osanneet kutsua tähän seminaariin. 

Lopuksi päivän alustajat palkittiin sytyttimellä, joka kuvasi osuvasti treffien tunnelmaa. Paikalla olleet aikuiset olivat "liekeissä", täynnä halua edistää nuorten asiaa Espoossa. 

"Puheista toteutukseen – Miten espoolaisnuorten koulutuksen ja työelämän haasteisiin voidaan vastata yhteisellä työllä?"
Mitä opimme toisiltamme. Tässä joitain minun nostojani:

Sampo Suihko
- Nuorisotakuu ei toteudu pelkillä viranomaistoimilla. Tarvitaan laajaa yhteistyötä, jossa ovat mukana elinkeinoelämä, järjestöt ja nuoret itse.
- Löytääkö nuori tarjolla olevat palvelut? Onko tietoa? Onko julkinen liikenne kunnossa?
- Löydetäänkö nuoret? Onneksi on etsivä nuorisotyö; Espoossa etsivä nuorisotyö tavoittaa 818 nuorta.- Mm. kesätyöpaikat ovat nyt tiukoilla. Julistuksilla ei taata työpaikkoja. Nuoren työllistämisestä on oltava hyötyä myös yritykselle.
- Tarvitaan asennemuutosta: Nuorilta  omaa aktiivisuutta, ja halua ottaa vastaan tylsempikin työ. Pitää tunnistaa ns. yhden kiinnostuksen pulma.
- Espoossa on mielenkiintoisia viritelmiä tukea nuorten yrittäjyyttä, mm. kasvuyrittäjä Mika Mäkeläisen ja 50 muun menestyneen yrittäjän The Pop-up-Company.
  
Ohjelmaryhmän omistaja päätti seminaarin ja haastoi meidät kaikki konkreettiin työhön. Ohjelmaryhmä sopi kahdesta "oikeasta" kokouksesta, joissa työstetään loppuun ohjelmaryhmän suunnitelma. Kaikkien viiden ohjelmaryhmän suunnitelmat esitellään valtuustolle 10.6. hyväksyttäviksi.


SPECIAL offer only for  You. Sama kuin yllä Clif Richardsin säestyksellä. Toivottavasti aukeaa.
http://www.youtube.com/watch?v=SfagERCi2Os

Ja jollei aukea, tässä originaali vuodelta 1962.
http://www.youtube.com/watch?v=tBuiTyIYpA8